Όλα τα στατιστικά είναι διαθέσιμα στην φόρμα 2+3=5. Υπάρχει πάντα και η δυνατότητα να τα συνδέσουμε σε οποιαδήποτε Φόρμα  ή και στην κεντρική φόρμα.

Βλέπουμε σε κάθε κελί (κουτάκι) του πίνακα από ένα στατιστικό. Για να ανοίξουμε το στατιστικό κάνουμε click πάνω στο κείμενο που είναι μέσα στο κελί.  ( π.χ. στην θέση 1-2 βλέπουμε τα ΠΡΟΙΟΝΤΑ) Τα μπλε κελιά είναι μόνο επικεφαλίδες.

 

2 3 5 MainForm

 

Αν θέλουμε πρίν ανοιξουμε ένα στατιστικό να αλλάξουμε τα στοιχεία του SuperWhere πατάμε το κουμπί δεξιά SuperWhere. 

Δεν υπάρχει SuperWhere παντού αλλά μόνο οπου έχει λόγο ύπαρξης.


<<Τεχνικά Θέματα>>Η παραμετροποίηση του πίνακα 2+3=5 (Το κείμενο και η επιλογή του στατιστικού) γίνεται από το κουμπί δεξιά <<Γρανάζια>>.

2 3 5 Config RowCol

 

 

Στην 1η κολόνα επιλέγουμε την οριζόντια θέση

Στην 2η κολόνα επιλέγουμε την κατακόρυφη θέση

Στην 3η κολόνα εισάγουμε το κείμενο που θέλουμε να βλέπουμε (το κείμενο που θα είναι μέσα στο κελί)

Στην 4η κολόνα επιλέγουμε ένα από τα <<έτοιμα στατιστικά>>

Στην 5η  κολόνα εισάγουμε το κείμενο που μας αρέσει να εμφανίζεται όταν πατάμε με το mouse πάνω στο κείμενο

 Ο πίνακας με τα<<έτοιμα στατιστικά>> ανοίγει με το C

2 3 5 Config LinkSQL