----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------        ΠΡΟΙΟΝΤΑ         ---------------------------------------------------------

Τα προιντα είναι στον πίνακα EShop_posts

SELECT `ID`,`post_name`,`post_content`,`post_status`,`post_title`,`comment_status`,`ping_status`

FROM `EShop_posts`

WHERE `post_type` = 'product'

Το`ΙD`ειναι το κλείδή που πρέπει να αποθικευέται στο MyPage για να μπορεί να βρήσκει το συνδεδεμένο προιον

Στο MyPage βρίσκουμε το <<`posts`.`ΙD`>> =  SELECT TimiText FROM IdosPartidaDataText WHERE CodIdosPartidaDataTextTypos = CodIdosPartidaDataTextTypos.ESHOP_POST_ID

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------  ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  ---------------------------------------------------------

Στο ESHOP τα προιόντα έχουν στοιχεία που ολά (ανεξαρτήτος τύπου) είναι στον πίνακα EShop_postmeta

SELECT * FROM `EShop_postmeta`

WHERE `post_id` in ( Select `ID` FROM `EShop_posts` Where `post_type` = 'product' )

AND meta_key   IN    ( 'total_sales' ,'_stock' , '_visibility' , '_stock_status' , '_weight' , '_price' , '_length' , '_width', '_height')

Το  meta_key ειναι το αντιστοιχό με το MyPage  CodIdosPartidaDataΧΧΧΧΧTypos και δυλώνει τον τυπος της πληρωφορίας.

Στο MyPage τα προιόντα έχουν στοιχεία που ανάλογα με τον τύπο (14 τύπους) είναι στους πίνακες  IdosPartidaDataΧΧΧΧΧΧ

Η συνδεση των στοιχεία του EShop_postmeta με τους 14 πίνακες IdosPartidaDataΧΧΧΧΧΧ είναι ως εξείς.

CodIdosPartidaDataMonadaTypos_ESHOP_length
CodIdosPartidaDataMonadaTypos_ESHOP_price
CodIdosPartidaDataMonadaTypos_ESHOP_stock
CodIdosPartidaDataMonadaTypos_ESHOP_total_sales
CodIdosPartidaDataMonadaTypos_ESHOP_weight
CodIdosPartidaDataMonadaTypos_ESHOP_width
CodIdosPartidaDataTextTypos_ESHOP_stock_status
CodIdosPartidaDataTextTypos_ESHOP_visibility
CodIdosPartidaDataMonadaTypos_ESHOP_height

 

Προφανός για να λειτουργήσει η σύνδεση του MyPage με το EShop θα πρέπει να έχουν ανοιχτή οι τυποι και να έχουν ενοιμερωθει η τιμές στην παραμετροποιηση του MyPage.

Τιμές στην Παραμετροποιηση που πρέπει ακόμα να ενοιμερωθουν είναι

MySql_Connection = To Connection String συνδεσής του MyPage με την Database του ESHOP

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------  Μαζική επεξεργασια    ---------------------------------------------------------

Στους Πίνακες του Mypage (EShop_posts και EShop_postmeta) αντιγράφωνται οι τιμές απο τους πινακες του ESHOPγια μαζική επεξεργασεια και αποστολη στο ESHOP