Επιλέγουμε το FIX CRM ORDERNO

Σε αυτή την φόρμα βλέπουμε ολη την παραμετροποιήση, μαζικά και τους 14 τύπους των δεδομένων συνδεδεμένους στα GROUP. Απο εδώ ειναι ευκόλο να αλλάξουμε αυτόματα την τίμη  OrderNo μαζικά στους 14 τύπους και να ορισουμε πως θα εμφανίζετε η κεντρική MyPage CRM φορμα. Με το ALT + F3 ανοιξαμε το sort και επιλέξαμε να δουμε ΜΟΝΟ την παραμετροποιηση για ένα GROUP to COMPANY DATA και τα δεδομένα του. Όλα τα δεδομένα όπος εμφανίζωνται κατα την δημιουργία νέας εγραφής ή επιλέγοντας το κουμπή load default )

Η μόνη επεξεργάσημη κολόνα είναι η πρασσίνη όπου επιλέγουμε την σειρα που θέλουμε να εμφανιστους

Στο παραμετροποιηση μας έχουμε επιλέξει να εμφανίζωνται 2x FixLine , 3 Company bussines. Σε αυτές (και πιθανών και σε αλλές) τις μεταβλητές έχουμε επιλέξει αν δεν αλλάξουν οι default τιμές να διαγραφούνε όπτε δεν έχουμε σκουπίδια χ2χ3χ4 φωρές

GROUP. Είναι το Group στο οποιο είναι συνδεδεμένοι οι Τύποι των δεδομένων
DATA. Οι Τύποι των δεδομένων ( 14 Τύποι). Συγκεντροτικά, ολοι μαζί για να βλέπουμε
συνολικά την παραμετροποηηση ανα Group και να μπορούμε συγκεντρωτικά να θέσουμε
την σειρά της εμφάνισης στην κεντρική σελιδα.
VALUE. Βλέπουμε την προεπιλεγμένη τιμη των DATA μεταφρασμένη σε κείμένο
(Π.Χ Check BOX  = YES / NO)
SORT. Είναι η στήλη που ορίζει την σειρά των δεδομένων στο group.
Αλλάζοντας το SORT βλέπουμε πως μετακινουνται τα δεδομένα.

Button 1) SAVE TABLE DATA
Όταν αποφασίσουμε για την σωστή σειρά το επιλέγουμε για να ενημερωθούν μαζικά
οι 14 πίνακες των δεδομένων που έχουν την πληροφορια του Sort.

Button 2) FIX DATA IN DATABASE
το επιλέγουμε αν θέλουμε η αλλάγή του Sorting να γίνει και στα υπάρχοντα δεδομένα.