Παραμετροποιησεις

SET IDENTITY_INSERT xxxxxxxxxxxxxxx ON
Insert into xxxxxxxxxxxxxxx
SET IDENTITY_INSERT xxxxxxxxxxxxxxx OFF
DBCC CHECKIDENT ("xxxxxxxxxxxxxxx", RESEED, 10000)

SELECT sys.tables.name as TablNAme From sys.tables Where sys.tables.name Like 'ParData%'

 

 


--  ΑΛΛΑΓΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ PHONES ΑΠΟ DATA GROUP => ΟΜΑΔΑ COMPANY DATA ΣΕ DATA GROUP =>  DATA --------------------------------
UPDATE  PelDataPhone set dbo.PelDataPhone.CodPelData =  PelData_1.Cod
FROM    dbo.PelDataPhone INNER JOIN dbo.PelData ON dbo.PelDataPhone.CodPelData = dbo.PelData.Cod
                         INNER JOIN dbo.Pel ON dbo.PelData.CodPel = dbo.Pel.Cod
                         INNER JOIN dbo.PelData AS PelData_1 ON dbo.Pel.Cod = PelData_1.CodPel
        WHERE  (PelData.CodPelDataTypos = 3)            --   LAND LINE
        AND    (PelData_1.CodPelDataTypos = 80)         --  

--  ΑΛΛΑΓΗ ΕΝΟΣ TEXT ΑΠΟ DATA GROUP => ΟΜΑΔΑ ΑΑΑΑΑΑ    ΣΕ DATA GROUP =>  ΒΒΒΒΒΒΒ --------------------------------
Select * from PelDataTypos                --  π.χ   3     =  COMPANY DATA    80    =  DATA    
Select * from PelDataTextTypos          --  π.χ   34    =  Text   αααααααα
UPDATE  PelDataText set dbo.PelDataText.CodPelData =  PelData_1.Cod
FROM            dbo.PelData INNER JOIN
                         dbo.Pel ON dbo.PelData.CodPel = dbo.Pel.Cod INNER JOIN
                         dbo.PelData AS PelData_1 ON dbo.Pel.Cod = PelData_1.CodPel INNER JOIN
                         dbo.PelDataText ON dbo.PelData.Cod = dbo.PelDataText.CodPelData
    WHERE    (PelData.CodPelDataTypos = 3)                 --    FROM    PelDataTypos
    AND        (PelData_1.CodPelDataTypos = 80)            --    TO        PelDataTypos
    AND        (dbo.PelDataText.CodPelDataTextTypos = 34)  --    PelDataText

--  COPY TEXT ΑΠΟ DATA GROUP => ΟΜΑΔΑ ΑΑΑΑΑΑ    ΣΕ DATA GROUP =>  ΒΒΒΒΒΒΒ --------------------------------

Insert into PelDataTEXT  ( CodPelData  , CodPelDataTextTypos , TimiText                    , Sxolio             , OrderNo )
                select  PelData_1.cod  ,    34                 ,    PelDataTEXT.TimiText  , PelDataTEXT.Sxolio , PelDataTEXT.OrderNo
FROM            dbo.PelData INNER JOIN
                         dbo.Pel ON dbo.PelData.CodPel = dbo.Pel.Cod INNER JOIN
                         dbo.PelData AS PelData_1 ON dbo.Pel.Cod = PelData_1.CodPel INNER JOIN
                         dbo.PelDataTEXT ON dbo.PelData.Cod = dbo.PelDataTEXT.CodPelData
    WHERE   (PelData.CodPelDataTypos = 70)                 --    FROM     AAAAAAAA
    AND        (PelData_1.CodPelDataTypos = 77)             --    TO         BBBBBBBBBB
    AND        (dbo.PelDataTEXT.CodPelDataTEXTTypos = 64)   --  TO TEXT

 

Σε κάθεφόρμα στο αριστεράscroolbar μπορόυμε να βάλουμε extra κουμπία που ανοιγοιν οποιαδύποτε φόρμα ή στατιστικό και με την δυνατότιτα να περάσουμε και μεταβλητές απο την τρέχων φόρμα στην ανοιγόμενη φόρμα.

Σε κάθε στατιστικό στο αριστερό scroolbar (Εμφανίζετε - κρύβετε πατώντας το γρανάζι) μπορόυμε να κάνουμε ακριβός το ίδο

CTRL + F10 Ανοίγουμε  τη φόρμα επεξεργασία των Buttons στο αριστερό Scroll Bar των φορμών αλλά και των Report.

Report OpenOtherForm

Εισάγουμε στο τέλος

CodSysFrmCreated = >   Frm_ReportGRD_2285  << Αυτόματα το τρέχων Report>>

CodSysFrm                     = >   FrmPelDataTab ή φόρμα που θέλουμε να ανοίξουμε.

From Frm Get Field         => CodPel το όνομα το του πέδιου που θα πάρουμε την τιμή

Win Form Update Fiend  => CodPel το όνομα το του πέδιου της FrmPelDataTab που θα στείλουμε την τιμή 

Για ευκολία Αν θέλουμε να πάρουμε μία τιμή απο το υπάρχων στατιστικό ή φόρμα πρέπει πρίν πατίσουμε το CTRL + F10 να βρούμε πρώτα το όνομα του. Πατάμε το ALT + F10 Βλέπουμε το πίνακα DataTable structure και βλέπουμε στην κολόνα <<DBFieldName>>. το όνομα Π.Χ. Contact κωδικος =<<CodPel>>

 

 

 

Για τα στατιστικά  V2017Kartela1  =>ΕΙΔΟΣ / ΠΟΣΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ /  V2017Kartela2  =>ΕΙΔΟΣ / ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ / V2017Kartela3  => ΑΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Υπάρχει το ίδιο superwhere.

 

ΠΕΛΑΤΗΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ/SERVICE CLIENT
ΤΥΠΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ COMPANY TOTAL
ΤΥΠΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ COMPANY TOTAL
ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ FALSE
ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΑ FALSE
ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΗ FALSE

βλέπουμε τα παραστατικά που αλλάζουν την οικονομική κατάσταση των πελατων λόγο προίωντων και λόγο χρημάτων.

Αν επιλέξουμε ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΗ βλέπαμε μόνο της εγγραφές χρημάτων πληρωμές - επιστροφές

Αν επιλέξουμε ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΑ βλέπαμε μόνο της εγγραφές προιώντων αγωρές - επιστροφές

Αν επιλέξουμε ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ δεν βλέπουμε τίποτα αφου έρχετε σε αντίθεση με το COMPANY TOTAL

ΠΕΛΑΤΗΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ/SERVICE

 ΠΕΛΑΤΗΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ/SERVICE CLIENT
ΤΥΠΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ  
ΤΥΠΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ  
ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ TRUE
ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΑ TRUE
ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΗ FALSE

βλέπουμε τα παραστατικά που ΔΕΝ αλλάζουν την οικονομική κατάσταση των πελατων. Π.Χ. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Αν επιλέξουμε ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΗ βλέπαμε μόνο της εγγραφές χρημάτων Π.Χ. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ και με ποιο τρόπο θα πληρωθούν

Αν επιλέξουμε ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΑ βλέπαμε μόνο της εγγραφές προιώντων Π.Χ. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ μόνο τα προιόντα ( χωρίς μια έχτρα γραμμή για τον τρόπο θα πληρωθούν )

Αν ΔΕΝ επιλέξουμε ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΔΕΝ επιλέξουμε COMPANY TOTAL