Σε κάθεφόρμα στο αριστεράscroolbar μπορόυμε να βάλουμε extra κουμπία που ανοιγοιν οποιαδύποτε φόρμα ή στατιστικό και με την δυνατότιτα να περάσουμε και μεταβλητές απο την τρέχων φόρμα στην ανοιγόμενη φόρμα.

Σε κάθε στατιστικό στο αριστερό scroolbar (Εμφανίζετε - κρύβετε πατώντας το γρανάζι) μπορόυμε να κάνουμε ακριβός το ίδο

CTRL + F10 Ανοίγουμε  τη φόρμα επεξεργασία των Buttons στο αριστερό Scroll Bar των φορμών αλλά και των Report.

Report OpenOtherForm

Εισάγουμε στο τέλος

CodSysFrmCreated = >   Frm_ReportGRD_2285  << Αυτόματα το τρέχων Report>>

CodSysFrm                     = >   FrmPelDataTab ή φόρμα που θέλουμε να ανοίξουμε.

From Frm Get Field         => CodPel το όνομα το του πέδιου που θα πάρουμε την τιμή

Win Form Update Fiend  => CodPel το όνομα το του πέδιου της FrmPelDataTab που θα στείλουμε την τιμή 

Για ευκολία Αν θέλουμε να πάρουμε μία τιμή απο το υπάρχων στατιστικό ή φόρμα πρέπει πρίν πατίσουμε το CTRL + F10 να βρούμε πρώτα το όνομα του. Πατάμε το ALT + F10 Βλέπουμε το πίνακα DataTable structure και βλέπουμε στην κολόνα <<DBFieldName>>. το όνομα Π.Χ. Contact κωδικος =<<CodPel>>