Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α

Κίνηση ταμείου με ανάλυση τον τρόπο κίνησης ανα Ημέρα / Μληνας / Ετος / Συνολο και γραμμή από μεταφορά

VL_LogarPoso + Met + ParPosoTypos +_XXX

VL_LogarPoso 

Τον λογαριασμού (Logar.CodLogarTypos  as CodLogarTypos)    (Group By)

Την ομάδα του λογαριασμού (Logar.CodLogarTypos  as CodLogarTypos)    (Group By)

Την Χρέωση (ParPosoLogar.Xreosi  as Xreosi )        (Sum)

Την Πίστωση  (ParPosoLogar.Pistosi as Pistosi)        (Sum)

Την Χρέωση - Τη Πίστωση  (ΧΠ)   (ParPosoLogar.Xreosi - ParIdosPartidaPosoLogar.Pistosi) as XP     (Sum)

Met  => Θα φέρει μια extra γραμμή για τις κινήσεις από απογραφή.

              Hμερωμηνία κινησής = την ημερωμηνία ΑΠΟ του SuperWhere           (Group By)

ParPosoTypos  =>

Παραστατικό (Par) + Ποσό (Poso) +  Τύπος (Typos )

VL_LogarTyposIdos + Met + IdosPartida + DD / MM / YYYY / Par / κενο

VL_LogarTyposIdos => Θα φέρει τον

Την ομάδα του λογαριασμού (Logar.CodLogarTypos  as CodLogarTypos)    (Group By)

Την Χρέωση (ParIdosPartidaPosoLogar.Xreosi  as Xreosi )        (Sum)

Την Πίστωση  (ParIdosPartidaPosoLogar.Pistosi as Pistosi)        (Sum)

Την Χρέωση - Τη Πίστωση  (ΧΠ)   (ParIdosPartidaPosoLogar.Xreosi - ParIdosPartidaPosoLogar.Pistosi) as XP     (Sum)

Met  => Θα φέρει και μια extra γραμμή για τις κινήσεις από απογραφή.

ημερωμηνία κινησής = την ημερωμηνία ΑΠΟ του SuperWhere           (Group By)

IdosPartida => Θα φέρει to προοιν ParIdosPartida.CodIdosPartida                 (Group By)

VL_LogarIdos_IdosPartida_IdosPartidaDataDDTypos_Par

VL_LogarIdos => Θα φέρει τον

Το όνομα του λογαριασμού (ParIdosPartidaPosoLogar.CodLogar  as CodLogar)

Την ομάδα του λογαριασμού (Logar.CodLogarTypos  as CodLogarTypos)

Την Χρέωση (ParIdosPartidaPosoLogar.Xreosi  as Xreosi )

Την Πίστωση  (ParIdosPartidaPosoLogar.Pistosi as Pistosi)

Την Χρέωση - Τη Πίστωση  (ΧΠ)   (ParIdosPartidaPosoLogar.Xreosi - ParIdosPartidaPosoLogar.Pistosi) as XP

 

IdosPartida_=> Προϊόντα (IdosPartida) 

               Να προστεθεί  το ParIdosPartida. CodIdosPartida     as CodIdosPartida

 

IdosPartidaDataDDTypos_ =>  Προϊόντα (IdosPartida) Στοιχεία (Data) DropDown (DD)  Τύπος (Τypos)

               Να προστεθεί  το IdosPartidaDataDD. CodIdosPartidaDataDDTypos     as CodIdosPartidaDataDDTypos

               Να προστεθεί  το IdosPartidaDataDD. CodIdosPartidaDataDDTyposGroup     as CodIdosPartidaDataDDTyposGroup

                      (Π.Χ.) DropDown <<Τύπος Εξεργασίας>> με τιμές <<Ροδέλες, εκκρινόμενες, ...>>

_Par    => προσθήκη στοιχείων του παραστατικού

               Να προστεθεί το Par.CodPel                                       as CodPel

               Να προστεθεί το Par.Cod                                          as CodPar

               Να προστεθεί το Par.CodParSira                               as CodParSira

Να προστεθεί το CONVERT (VARCHAR(10); ParPelDataHm.Hm; 102)                         as ParHm

Να προστεθεί το ParPelDataText.Timi                                                                     as ParNo

Where ParPelData.CodPelDataTypos  = 1

Where ParPelDataHm.ParPelDataHmTypos  = 1

Where  ParPelDataHm.ParPelDataTextTypos  = 1

VL_LogarIdos + IdosPartidaDataDDTypos + DD

VL_LogarIdos => Το όνομα του λογαριασμού (ParIdosPartidaPosoLogar.CodLogar  as CodLogar)

Την ομάδα του λογαριασμού (Logar.CodLogarTypos  as CodLogarTypos)

Την Χρέωση (ParIdosPartidaPosoLogar.Xreosi  as Xreosi )

Την Πίστωση  (ParIdosPartidaPosoLogar.Pistosi as Pistosi)

Την Χρέωση - Τη Πίστωση  (ΧΠ)   (ParIdosPartidaPosoLogar.Xreosi - ParIdosPartidaPosoLogar.Pistosi) as XP

 IdosPartidaDataDDTypos_ =>  Προϊόντα (IdosPartida) => Στοιχεία (Data) => DropDown (DD)  => Τύπος (Τypos)

               Να προστεθεί  το IdosPartidaDataDD. CodIdosPartidaDataDDTypos              as CodIdosPartidaDataDDTypos

               Να προστεθεί  το IdosPartidaDataDD. CodIdosPartidaDataDDTyposGroup     as CodIdosPartidaDataDDTyposGroup

                      (Π.Χ.) DropDown   Κιλά / Γραμμάρια / Χώρα προελευσής / PDO / ................

VL_LogarMET  / DD / ΜΜ / ΥΥΥΥ 

VL_Logar  Θα λειτουργήσει σαν να είναι ταυτόχρονα   VL_LogarPoso + VL_LogarIdos

            Θα φτιάξουμε το VL_LogarMET_DD _BaseIdos σαν το VL_LogarIdos_DD

            Θα φτιάξουμε το VL_LogarMET_DD_BasePoso σαν το VL_LogarPoso_DD

            Θα φτιάξουμε το VL_LogarMET_DD_BaseUnion που θα προσθέσει στο 1ο της εγγραφές του 2ου

                                Select * From VL_LogarMET_DD _BaseIdos    Union ALL    Select * From VL_LogarMET_DD_BasePoso

            Θα φτιάξουμε το VL_LogarMET_DD_Base για να κάνει SUM τα Χρεωση / Πισωση / Χ Π

 

MET => Θα φέρει μια εγγραφή με το άθροισμα Χρέωση, Πίστωση, Χρέωση - Πίστωση από μεταφορά για όλες τις κινήσεις πριν από << ΑΠΟ ΗΜΕΡΩΜΗΝΙΑ >>

            Θα φτιάξουμε το VL_LogarMET_DD_BeforeIdos σαν το VL_LogarIdos_DD       

                         SuperWhere.ΑΠΟ ΗΜΕΡΩΜΗΝΙΑ   as ParHm   ( Όλες οι εγγραφές θα έχουν την ίδια ημερομηνία )

                         where ParPelDataHM.HM < SuperWhere.ΑΠΟ ΗΜΕΡΩΜΗΝΙΑ

            Θα φτιάξουμε το VL_LogarMET_DD_BeforePoso σαν το VL_LogarPoso_DD

                         SuperWhere.ΑΠΟ ΗΜΕΡΩΜΗΝΙΑ   as ParHm   ( Όλες οι εγγραφές θα έχουν την ίδια ημερομηνία )

                         where ParPelDataHM.HM < SuperWhere.ΑΠΟ ΗΜΕΡΩΜΗΝΙΑ

            Θα φτιάξουμε το VL_LogarMET_DD_BeforeUnion που θα προσθέσει στο 1ο της εγγραφές του 2ου

                         Select * From VL_LogarMET_DD _Beforedos    Union ALL    Select * From VL_LogarMET_DD_BeforePoso

           Θα φτιάξουμε το VL_LogarMET_DD_Before για να κάνει SUM τα Χρεωση / Πισωση / Χ Π σε μια εγγραφή Group By

           Θα φτιάξουμε το τελικό VL_LogarMEΤ_DD με την συνδεση της 1 εγγραφές του VL_LogarMET_DD_Before με τις εγγραφές του VL_LogarMET_DD_Base στο

                         Select * From VL_LogarMET_DD_Base Union ALL    Select * From VL_LogarMET_DD_Before

Ονοματολογία τον στατιστικών  VL_Posotita.....

Το όνομα του στατιστικού μας περιγράφει τα στοιχεία που φέρνει

VL_Posotita => Ποσότητας που κινήθηκε ανα αποθήκη (αν έχουμε πολλές+ / -   /  SUM

                       Φέρνει ParIdosPartida.Posotita (X) ParSiraApothiki.X_Posotita        as Posotita

                       Αν έχουμε πολλές Αποθικες πρεπει να φέρουμε και το ParIdosPartida.CodApothiki

IdosPartidaDataDDTypos_ =>  Προϊόντα (IdosPartida) Στοιχεία (Data) DropDown (DD)  Τύπος (Τypos)    ( το κάθε ένα ξεχωριστα ή το Επιλέγμενο)/ GroupBy

                    Φέρνει IdosPartidaDataDD.CodIdosPartidaDataDDTypos   as CodIdosPartidaDataDDTypos

                      (Π.Χ.) DropDown <<Τύπος Εξεργασίας>> με τιμές <<Ροδέλες, εκκρινόμενες, ...>>

PelDataDDTypos_ => Συναλλασσόμενος (Pel) Στοιχεία (Data) DropDown (DD)  Τύπος (Τypos)        ( το κάθε ένα ξεχωριστα ή το Επιλέγμενο)/ GroupBy

                    Φέρνει PelDataDD.CodPelDataDDTypos    as CodPelDataDDTypos

                      (Π.Χ.) Ομαδοποίηση με την Ιδιότητα DropDown Χωρά/ Πόλη / Περιοχή

Pel_ => Συναλλασσόμενος (Pel)  ( το κάθε ένα ξεχωριστα ή το Επιλέγμενο)/ GroupBy

                    Φέρνει Par.CodPel  as CodPel

IdosPartida_ => Προϊόντα (IdosPartida)  ( το κάθε ένα ξεχωριστα ή το Επιλέγμενο)/ GroupBy

                  Φέρνει ParIdosPartida.CodIdosPartida    as CodIdosPartida

_Par    => Διαβάζει τον πίνακα Par + ParSira + ParPelData + ParPelDataHm  + ParPelDataText   ( το κάθε ένα ξεχωριστα ή το Επιλέγμενο )/ GroupBy

Φέρνει Par.CodPel                                       as CodPel

Φέρνει Par.Cod                                          as CodPar

Φέρνει Par.CodParSira                               as CodParSira

Φέρνει CONVERT (VARCHAR(10); ParPelDataHm.Hm; 102)                         as ParHm

Φέρνει ParPelDataText.Timi                                                                                     as ParNo

Where ParPelData.CodPelDataTypos  = 1

Where ParPelDataHm.ParPelDataHmTypos  = 1

Where  ParPelDataHm.ParPelDataTextTypos  = 1

                Αν το view έχει αναλυτικά στοιχεία   Π.Χ  IdosPartida_   DDTypos_  δεν κάνουμε Group By

                Αν το view δεν έχει αναλυτικά στοιχεία   κάνουμε Group By

 _DD     + CONVERT (VARCHAR(10); ParPelDataDDHm.Hm; 102)  as TxtParHm  (Where PelDataTypos = 1 AND PelDataHmTypos = 1)

_MM     + CONVERT (VARCHAR(7); ParPelDataDDHm.Hm; 102)    as TxtParHm  (Where PelDataTypos = 1 AND PelDataHmTypos = 1)
_YYYY  + CONVERT (VARCHAR(4); ParPelDataDDHm.Hm; 102)    as TxtParHm  (Where PelDataTypos = 1 AND PelDataHmTypos = 1)
==========================================================================
Παράδειγμα     VL_Posotita     _Pel     _IdosPartida     _IdosPartidaDataDTypos    _Par
----- VL_Posotita ----
     ParIdosPartida.Posotita * ParSiraApothiki.X_Posotita  as Posotita                ( SUM)
----- _Pel  ----
     Pel.Perig      as   TxtPel
-- IdosPartida --
     ParIdosPartida.CodIdosPartida
--- IdosPartidaDataDDTypos --
     IdosPartidaDataDD.CodIdosPartidaDataDDTypos
---- Par---------
     Par.CodParSira
     ParPeldataText.Timi                                                   as TxtParNo
     CONVERT (VARCHAR(10); ParPeldataHm.Hm; 102)      as TxtParHm
     Pel.Perig                                                                   as TxtPel
     Where ParPeldataTypos          = 1 (Για το ParPeldata (Text + Hm) = Ομάδα = (System στοιχεία Παραστατικού)
     Where ParPeldataTextTypos    = 1 (Για το ParPeldataText= Αριθμός Παραστατικού)
     Where ParPeldataHmTypos     = 1  (Για το ParPeldataHm = Ημ Παραστατικού)

==========================================================================
Παράδειγμα    VL_Posotita     _Pel     _IdosPartida     _IdosPartidaDataDTypos     _DD
     Όπως το παραπάνω αλλά δεν έχει ---- Par ---------

---- DD---------
           CONVERT (VARCHAR(10); ParPeldataHm.Hm; 102) as TxtParHm

     Where ParPeldataTypos          = 1 (Για το ParPeldata (Text + Hm) = Ομάδα = (System στοιχεία Παραστατικού)
     Where ParPeldataHmTypos     = 1  (Για το ParPeldataHm = Ημ Παραστατικού)

==========================================================================
Παράδειγμα    VL_Posotita     _Pel     _IdosPartida     _IdosPartidaDataDTypos     _MM
     Όπως το παραπάνω αλλά DD => MM      + CONVERT (VARCHAR(7); ParPeldataHm.Hm; 102) as TxtParHm

==========================================================================
Παράδειγμα    VL_Posotita     _Pel     _IdosPartida     _IdosPartidaDataDTypos     _MM
     Όπως το παραπάνω αλλά MM => YYYY     + CONVERT (VARCHAR(4); ParPeldataHm.Hm; 102) as TxtParHm

==========================================================================
Παράδειγμα    VL_LogarIdos_     IdosPartida_     IdosPartidaDataDDTypos

      Όπως το παραπάνω αλλά δεν έχει καθόλου TxtParHmγιατί δεν έχει DD/MM/ YYYY

=============================================================

 Παράδειγμα    VL_Posotita_IdosPartida_IdosPartidaDataDTypos

       Group By <<Προϊόντα (IdosPartida) >> ( το κάθε ένα ξεχωριστα ή το Επιλέγμενο)

       Group By  <<Προϊόντα (IdosPartida) Στοιχεία (Data) DropDown (DD)  Τύπος (Τypos) >> ( το κάθε ένα ξεχωριστα ή το Επιλέγμενο)

       SUM     Ποσοτητας  ( + OR -)

 =============================================================

 
VL_Posotita_IdosPartida_PelDataDDTypos 
VL_Posotita_IdosPartidaDataDDTypos
VL_Posotita_Pel_IdosPartida_IdosPartidaDataDTypos
VL_Posotita_Pel_IdosPartida_PelDataDDTypos
VL_Posotita_Pel_IdosPartidaDataDTypos
VL_Posotita_Pel_PelDataDDTypos
VL_Posotita_PelDataDDTypos
VL_Posotita_PelDataDDTypos_IdosPartidaDataDDTypos

και σε συνδιασμο με τα  (Par , DD , MM , YYYY)


 

Ονοματολογία τον στατιστικών  VL_Logar.....

Το όνομα του στατιστικού μας περιγράφει τα στοιχεία που φέρνει

VL_LogarIdos => Θα φέρει τον

Το όνομα του λογαριασμού (ParIdosPartidaPosoLogar.CodLogar  as CodLogar)

Την ομάδα του λογαριασμού (Logar.CodLogarTypos  as CodLogarTypos)

Την Χρέωση (ParIdosPartidaPosoLogar.Xreosi  as Xreosi )

Την Πίστωση  (ParIdosPartidaPosoLogar.Pistosi as Pistosi)

Την Χρέωση - Τη Πίστωση  (ΧΠ)   (ParIdosPartidaPosoLogar.Xreosi - ParIdosPartidaPosoLogar.Pistosi) as XP

VL_LogarPoso  => Θα φέρει τον

Το όνομα του λογαριασμού (ParPosoLogar.CodLogar  as CodLogar)

        Την ομάδα του λογαριασμού (Logar.CodLogarTypos  as CodLogarTypos)

Την Χρέωση  (ParPosoLogar.Xreosi)

Την Πίστωση   (ParPosoLogar.Pistosi)

Την Χρέωση - Την Πίστωση(ΧΠ)   (ParPosoLogar.Xreosi - ParPosoLogar.Pistosi) as XP

MET => Θα φέρει + μια εγγραφή με το άθροισμα Χρέωση, άθροισμα Πίστωση, άθροισμα Χρέωση - Πίστωση για όλες τις κινήσεις πριν από το SuperWhere<< ΑΠΟ ΗΜΕΡΩΜΗΝΙΑ >>.

                   Αυτή η εγγραφή θα έχει ημερομηνία = SuperWhere.ΑΠΟ ΗΜΕΡΩΜΗΝΙΑ

 DD / MM / YYYYY  (ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΥΤΕ PAR ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΗΜΕΡΟΜΙΝΙΑΑ)

              Θα διαβάσει την ημερωμινία τη κίνησης και θα την μετατρέψει σε DD(ΕΕΕΕ.ΜΜ.ΗΗ)  / MM (ΕΕΕΕ.ΜΜ)/ YYYYY   (ΕΕΕΕ)

              Όλα τα ΜΗ ΠΟΣΑ   πρέπει να είναι GROUP By

             Όλα τα ποσά  ( Χ / Π / ΧΠ ) θα πρέπει να είναι σε SUM

              Να προστεθεί η ημερομηνία της λογιστικής εγγραφή ανάλογα από που διαβάζει

VL_LogarIdos  + DD        + CONVERT (VARCHAR(10); ParIdosPartidaPosoLogar.Hm; 102)     as HM  (Group By)
VL_LogarIdos   + ΜΜ     + CONVERT (VARCHAR(7); ParIdosPartidaPosoLogar.Hm; 102)       as HM  (Group By)
VL_LogarIdos   + ΥΥΥΥ  + CONVERT (VARCHAR(4); ParIdosPartidaPosoLogar.Hm; 102)      as HM  (Group By)
VL_LogarPoso + DD      + CONVERT (VARCHAR(10); ParPosoLogar.Hm; 102)                      as HM  (Group By)
VL_LogarPoso + ΜΜ    + CONVERT (VARCHAR(7); ParPosoLogar.Hm; 102)                         as HM  (Group By)
VL_LogarPoso + ΥΥΥΥ   + CONVERT (VARCHAR(4); ParPosoLogar.Hm; 102)                      as HM  (Group By)

IdosPartidaDataDDTypos_ =>  Προϊόντα (IdosPartida) Στοιχεία (Data) DropDown (DD)  Τύπος (Τypos)

               Να προστεθεί  το IdosPartidaDataDD. CodIdosPartidaDataDDTypos     as CodIdosPartidaDataDDTypos

               Να προστεθεί  το IdosPartidaDataDD. CodIdosPartidaDataDDTyposGroup     as CodIdosPartidaDataDDTyposGroup

                      (Π.Χ.) DropDown <<Τύπος Εξεργασίας>> με τιμές <<Ροδέλες, εκκρινόμενες, ...>>

PelDataDDTypos_ => Συναλλασσόμενος (Pel) Στοιχεία (Data) DropDown (DD)  Τύπος (Τypos)

               Να προστεθεί  το PelDataDD. CodPelDataDDTypos     as CodPelDataDDTypos

               Να προστεθεί  το PelDataDD. CodPelDataDDTyposGroup     as CodPelDataDDTyposGroup

                      (Π.Χ.) Ομαδοποίηση με την Ιδιότητα DropDown Χωρά/ Πόλη / Περιοχή

Pel_ => Συναλλασσόμενος (Pel) 

                    Να προστεθεί το Par.CodPel   as CodPel

 

IdosPartida_=> Προϊόντα (IdosPartida) 

               Να προστεθεί  το ParIdosPartida. CodIdosPartida     as CodIdosPartida

 _Par    => προσθήκη στοιχείων του παραστατικού

               Να προστεθεί το Par.CodPel                                       as CodPel

               Να προστεθεί το Par.Cod                                          as CodPar

               Να προστεθεί το Par.CodParSira                               as CodParSira

Να προστεθεί το CONVERT (VARCHAR(10); ParPelDataHm.Hm; 102)                         as ParHm

Να προστεθεί το ParPelDataText.Timi                                                                                     as ParNo

Where ParPelData.CodPelDataTypos  = 1

Where ParPelDataHm.ParPelDataHmTypos  = 1

Where  ParPelDataHm.ParPelDataTextTypos  = 1

                Αν το view έχει αναλυτικά στοιχεία   Π.Χ  IdosPartida_   DDTypos_  δεν κάνουμε Group By

                Αν το view δεν έχει αναλυτικά στοιχεία   κάνουμε Group By

 

VL_Logar_ (Χωρίς να υπάρχει VL_LogarIdos   ή VL_LogarPoso)

                Αυτό σημαίνει ότι θέλουμε το VL_LogarIdos και το VL_LogarPoso μαζί σε ένα view

               Φτιάχνουμε  τα view και τα ενώνουμε

                Π.Χ  VL_Logar_Pel

  • Φτιάχνουμε το View << VL_Logar_Pel    _BaseIdos>> όπως το     <<VL_LogarIdos    _Pel>>
  • Φτιάχνουμε το View <<VL_Logar_Pel    _BasePoso>> όπως το     <<VL_LogarPoso   _Pel>>
  • Φτιάχνουμε το View <<VL_Logar_Pel    _Union>>

              Select * from VL_Logar_Pel_BaseIdos  Union ALL   Select * from VL_Logar_Pel_BasePoso

  • Φτιάχνουμε το View VL_Logar_Pel   ( Το τελικό View μας)

               Select * From VL_Logar_Pel_Union  (Logar Group By) και (Xreosi / Pistoso / XP sum () )

==========================================================================

Παράδειγμα     VL_LogarIdos_   IdosPartida_   IdosPartidaDataDDTypos_   Par
----- VL_Logar----
     Logar.Perig as TxtLogar
----- LogarIdos ----
     ParIdosPartidaPosoLogar.Xreosi
     ParIdosPartidaPosoLogar.Pistosi
     ParIdosPartidaPosoLogar.Xreosi - ParIdosPartidaPosoLogar.Pistosi as XP
-- IdosPartida --
     ParIdosPartida.CodIdosPartida
--- IdosPartidaDataDDTypos --
     IdosPartidaDataDD.CodIdosPartidaDataDDTypos
---- Par---------
     Par.CodParSira
     ParPeldataText.Timi as TxtParNo
     CONVERT (VARCHAR(10); ParPeldataHm.Hm; 102) as TxtParHm
     Pel.Perig as TxtPel
     Where ParPeldataTypos          = 1 (Για το ParPeldata (Text + Hm) = Ομάδα = (System στοιχεία Παραστατικού)
     Where ParPeldataTextTypos    = 1 (Για το ParPeldataText= Αριθμός Παραστατικού)
     Where ParPeldataHmTypos     = 1  (Για το ParPeldataHm = Ημ Παραστατικού)
==========================================================================
Παράδειγμα    VL_LogarIdos_     IdosPartida_     IdosPartidaDataDDTypos_   DD
     Όπως το παραπάνω αλλά δεν έχει ---- Par ---------

---- DD---------
           CONVERT (VARCHAR(10); ParIdosPartidaPosoLogar.Hm; 102) as TxtLogarHm
==========================================================================
Παράδειγμα    VL_LogarIdos_     IdosPartida_     IdosPartidaDataDDTypos_     MM
     Όπως το παραπάνω αλλά DD => MM      + CONVERT (VARCHAR(7); ParIdosPartidaPosoLogar.Hm; 102) as TxtLogarHm
==========================================================================
Παράδειγμα     VL_LogarIdos_     IdosPartida_      IdosPartidaDataDDTypos_     YYYY

     Όπως το παραπάνω αλλά MM => YYYY     + CONVERT (VARCHAR(4); ParIdosPartidaPosoLogar.Hm; 102) as TxtLogarHm
==========================================================================
Παράδειγμα    VL_LogarIdos_     IdosPartida_     IdosPartidaDataDDTypos

      Όπως το παραπάνω αλλά δεν έχει καθόλου TxtLogarHm γιατί δεν έχει DD /MM/YYYY

=========================================================================
Παράδειγμα    VL_LogarIdos_     IdosPartidaDataDDTypos_     Par

      Όπως το VL_LogarIdos_IdosPartida_IdosPartidaDataDDTypos_Par

      αλλά δεν έχει -- IdosPartida -- ( ParIdosPartida.CodIdosPartida )

=========================================================================

==========================================================================
Παράδειγμα     VL_LogarIdos_     Pel_     PelDataDDTypos_     Par

----- VL_Logar----
     Logar.Perig as TxtLogar
----- LogarIdos ----
     ParIdosPartidaPosoLogar.Xreosi
     ParIdosPartidaPosoLogar.Pistosi
     ParIdosPartidaPosoLogar.Xreosi - ParIdosPartidaPosoLogar.Pistosi as XP
-- Pel --
     Pel.Perig as TxtPel
--- PelDataDDTypos --
     PelDataDD.CodPelDataDDTypos
---- Par---------
     Par.CodParSira
     ParPeldataText.Timi as TxtParNo
     CONVERT (VARCHAR(10); ParPeldataHm.Hm; 102) as TxtParHm
     Pel.Perig as TxtPel
     Where ParPeldataTypos          = 1 (Για το ParPeldata (Text + Hm) = Ομάδα = (System στοιχεία Παραστατικού)
     Where ParPeldataTextTypos    = 1 (Για το ParPeldataText= Αριθμός Παραστατικού)
     Where ParPeldataHmTypos     = 1  (Για το ParPeldataHm = Ημ Παραστατικού)

==========================================================================
Παράδειγμα     VL_LogarPoso_     Pel_     PelDataDDTypos_     Par

----- VL_Logar----
     Logar.Perig as TxtLogar
----- LogarPoso ----
     ParPosoLogar.Xreosi
     ParPosoLogar.Pistosi
     ParPosoLogar.Xreosi - ParPosoLogar.Pistosi as XP
-- Pel --
     Pel.Perig as TxtPel
--- PelDataDDTypos --
     PelDataDD.CodPelDataDDTypos
---- Par---------
     Par.CodParSira
     ParPeldataText.Timi as TxtParNo
     CONVERT (VARCHAR(10); ParPeldataHm.Hm; 102) as TxtParHm
     Pel.Perig as TxtPel
     Where ParPeldataTypos          = 1 (Για το ParPeldata (Text + Hm) = Ομάδα = (System στοιχεία Παραστατικού)
     Where ParPeldataTextTypos    = 1 (Για το ParPeldataText= Αριθμός Παραστατικού)
     Where ParPeldataHmTypos     = 1  (Για το ParPeldataHm = Ημ Παραστατικού)

==============================================================================