ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ)

SysColor = είναι ο Cod από τον πίνακα = SysGrdColorNo που χρωματίζει την γραμμή.

Pel. Ο Πίνακας αποθήκευσης την contact

CodPel. Το μοναδικό κλειδί αναφοράς στον contact(Στατιστικά για άνοιγμα άλλης φόρμας)

 Οπουδήποτε βλέπουμε την λέξη Pel σε οποιαδήποτε θέση μέσα στο κείμενο, σημαίνει ότι  εκεί υπάρχει και ένας Contact συνδεδεμένος. Π.Χ. PelDataCheck=> Pel + Data + CheckBox PelIdos => Pel + Idos / ParPelDataText => Par + Pel + Data + Text 

Στην κεντρική φόρμα υπάρχουν <<By Default>> 3 κουμπιά που ανοίγουν την φόρμα ίδια φόρμα FrmPel (Ο Πίνακας Pel => Η Φόρμα FrmPel) για την προβολή, επεξεργασία και εισαγωγή των Client / Service / Supplier. Ανάλογος με το ποιο κουμπί πατήσαμε θα ανοίξει η φόρμα με την παράμετρο αν θέλουμε να δούμε Client ή Service ή Supplier.

Οποιαδήποτε βλέπουμε την λέξη Par τότε σημαίνει ότι υπάρχει ένα παραστατικό συνδεδεμένο Π.Χ.

ParIdosPartida => Par+ IdosPartida = ( Π.Χ ΤΔΑ 123 + Προϊόν ABC 5 TEM )

ParIdosPartidaPoso => Par+Idos+Partida+Poso = ( Π.Χ ΤΔΑ 123 + Προϊόν ABC 5 TEM )+ (124 Μυκτά / 100 Καθαρό / 24 ΦΠΑ / .......)

ParIdosPartidaPosoLogar = Par+IdosPartida+Poso+Logar (Π.Χ.Χρεώνουμε τα 124 Μεικτά στον πελάτη, Πιστώνουμε το ΦΠΑ, Καθαρό) 

ParPelDataClient => Par + Pel + Data + Client (Π.Χ. Το άτομο που παρέλαβε τα προϊόντα του δελτίου αποστολής στην πελάτη A.E.)

ParPelDataService=> Par + Pel + Data + Service (Π.Χ. O Υπάλληλος που παρέδωσε τα προϊόντα του δελτίου αποστολής στον πελάτη A.E.) 

ParPelDataSupplier=> Par + Pel + Data + Service (Π.Χ. O Υπάλληλος που παρέδωσε τα προϊόντα του δελτίου αποστολής στον πελάτη A.E.) 

ParIdosPartidaDataHm=> Par+ IdosPartida + Data + Hm ( Π.Χ. Η Ημ/νια λήξης του προϊόντος)