Το MyPage λαμβάνει το crm@<<DOMAIN.GR>> στο οποιο αντίγραφονται όλα τα εισερχόμενα emails

Συνήθος στον Server τρέχει το MyPage με Login τον User που εχει παραμετροποιηθει να ελενχεί και να εντελεί τις αυτόματες, χωρίς ανθρόπινη παρέμβαση,  διαδικασείες. Μια απο τις  διαδικασείες η παραλλαβή των email

Κατεβάσει και διαγράφει απο τον mail server τα εμαιλ

ενοιμερώνει τους πίνακες EMail_ΙΝ

Δυμιουργεί to αρχείοHTML και το αποθηκεύει στον   \\<<SERVER>>\EMAIL\<<TO EMAIL>>\ΙΝ\<<YYYY.MM.DD>>\<<HHMM_SEC.HTML>>