------  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ------  

Απο το Export, το Print Preview μπορούμε να στείλουμε τα στοιχεία που βλέπουμε με email .

Ολα τα EMAIL προς αποστολή τοποθετούνται στον πίνακια προς αποστολή <<EmailSpooler>>.  Ανοιγωντας την φόρμα FrmEmailSpooler μπορούμε να δουμε τα email που δεν έχουν αποσταλεί ακόμα και αν υπάρχει λόγος να τα διαγράψουμε. Συνήθος στον Server τρέχει το MyPage με Login τον User που εχει παραμετροποιηθει να ελενχεί και να εντελεί τις αυτόματες, χωρίς ανθρόπινη παρέμβαση,  διαδικασείες. Μια απο τις  διαδικασείες η αποστολή των email

Διαβάζει τον EmailSpooler

Στελει τα EMAIL

Διαγράφει τα απεσταλμενα εμαιλ απο τον EmailSpooler

ενοιμερώνει τους πίνακες EMail_OUT και EMail_OUT_ERROR για την αποστολή 

Δυμιουργεί to αρχείοHTML και το αποθηκεύει στον   \\<<SERVER>>\EMAIL\<<TO EMAIL>>\OUT\<<YYYY.MM.DD>>\<<HHMM_SEC.HTML>>